Biuro reklamy TVP

ADH %

wskaźnik, który służy do badania względnej oglądalności programu lub stacji telewizyjnej wśród grupy celowej w porównaniu z ogółem społeczeństwa.

AFI/AFF

Affinity Index - dosł. indeks dopasowania - wskaźnik opisujący efektywność w docieraniu do określonej grupy celowej w porównaniu z resztą populacji. Jest wyrażany w procentach i stanowi iloraz średniego ratingu (średniej oglądalności) dla danego audytorium oraz analogicznego ratingu dla całej populacji. Wartość wskaźnika ustalona poniżej 100 wskazuje na relatywnie małe zainteresowanie widzów z tej grupy danym programem. Wartość wskaźnika powyżej 100 odzwierciedla nadreprezentatywność wybranej grupy docelowej wśród wszystkich konsumentów danego medium.

AMR

Average Minute Rating- dosł. średnia oglądalność minutowa - wskaźnik opisujący średnią wielkość widowni oglądającej konkretny program lub kanał telewizyjny w dowolnie określonym odcinku czasu. Widownia ta wyrażona jest w tys. osób. Wskaźnik może odnosić się do całej populacji lub do określonej grupy celowej. Średnią oglądalność minutową dla całego programu oblicza się, sumując wszystkie średnie ratingi minutowe (średnią wielkość widowni oglądającej dany program w określonej minucie), a następnie dzieląc otrzymaną sumę przez czas trwania programu.

ATS

Average Time Spend - średni czas oglądania programu - wskaźnik oznaczający średni czas (w minutach) oglądania konkretnego programu lub kanału telewizyjnego przez widzów z określonej grupy celowej.

ATS%

Average Time Spend % - podobnie jak ATS, zmienna ta określa czas spędzony przez widza na oglądaniu danego programu telewizyjnego. Różnicę stanowi sposób prezentacji wyniku, polegający na wyrażeniu wartości wskaźnika jako procentu czasu trwania danego programu.

BASELINE

Poziom, poniżej którego nie spadnie świadomość reklamy pomimo braku działań reklamowych

BILLBOARD SPONSORSKI

Kilku lub kilkunastosekundowy anons reklamujący firmę lub markę, emitowany przed sponsorowanym przez nią programem i po nim.

BREAK

Czas antenowy między programami lub wyodrębnionymi częściami pojedynczych programów, przeznaczony na zakup oraz emisję spotów reklamowych

COV %

Coverage - skumulowany zasięg - wskaźnik określający skumulowaną wielkość audytorium kilku różnych programów telewizyjnych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ EFEKTYWNA

Effective Frequency - zakładana minimalna liczba powtórzeń danej reklamy, która zapewni realizację określonych celów marketingowych, reklamowych i mediowych tj. stymulowanie pożądanych reakcji na reklamę, zmianę postaw i zachowań konsumenckich, czy skłonienie do zakupu reklamowanych produktów/usług. Wartość wskaźnika wyrażana jest pod postacią liczby, np. "3+". Wynik taki oznacza, że aby reklama efektywnie oddziaływała na klienta, powinna być obejrzana przez niego co najmniej trzy razy.

DUPLIKACJA ODBIORCÓW

Liczba osób z grupy celowej, które widziały spot reklamowy emitowany przez jedną lub wiele stacji telewizyjnych więcej niż jeden raz.

EKWIWALENT 30’’

Przelicznik stosowany w telewizji, umożliwiający porównywanie różnorodnych wskaźników telemetrycznych (np. GRP, zasięgu itp.) dla różnych długości spotów reklamowych. Ekwiwalent 30" pozwala traktować wszystkie spoty na równi ze standardowym, 30-sekundowym.

ESH%

Emission Share - wskaźnik określający czas emisji określonego programu w stosunku do całkowitego dziennego czasu nadawania kanału telewizyjnego. Wartość wskaźnika oblicza się, dzieląc czas emisji danego programu (w minutach) przez czas emisji całego programu stacji telewizyjnej w danym dniu (w minutach).

EXPOSURE

Fizyczny (np. wzrokowy lub słuchowy) kontakt z przekazem reklamowym lub wybranym nośnikiem mediowym.

FIXED CPP

Metoda sprzedaży czasu reklamowego w telewizji opierająca się na gwarantowanym maksymalnym koszcie dotarcia do 1% widzów z grupy celowej. Oznacza to, że reklamodawca dokonuje zakupu uzyskanych punktów ratingowych (ilości GRP) w określonej grupie celowej, nie zaś czasu antenowego przeznaczonego na emisję poszczególnych spotów reklamowych.

Flat Fee

Model rozliczeniowy, w którym klient płaci za emisję reklamy przez dany okres czasu.

GRUPA CELOWA

Target Group - to zbiór osób będących potencjalnymi konsumentami produktu, do których bezpośrednio kierowany jest odpowiednio formułowany przekaz reklamowy. Wybór grupy celowej dokonywany jest na podstawie analizy prawdopodobieństwa występowania określonych cech demograficznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania) oraz psychograficznych (np. modelu konsumpcji, stylu życia).

INFOMERCIAL

Rodzaj reklamy, charakteryzujący się dłuższym czasem trwania oraz większą ilością przekazywanych informacji w odniesieniu do typowego przekazu reklamowego.

KAMPANIA

Zaplanowane i koordynowane przedsięwzięcie marketingowe, którego celem jest reklama lub promocja określonego produktu lub usługi za pośrednictwem wybranych nośników reklamowych. Kampania jest prowadzona w ramach ustalonego okresu czasu.

KONTAKT REKLAMOWY

Advertising Exposure - fakt zobaczenia reklamy przez odbiorcę z grupy celowej

Mediaplan

Plan miejsc i czasu emisji danych reklam w kampanii.

MEDIA PLANNING

Proces planowania wydatków budżetowych przeznaczonych na reklamę, którego celem jest osiągnięcie określonych założeń komunikacyjnych w najbardziej skuteczny sposób.

OTS

Opportunity To See - miara możliwości zobaczenia - zmienna opisująca średnią częstotliwość kontaktów z reklamą osób znajdujących się w zasięgu danej stacji telewizyjnej.

Overlay

Przekaz reklamowy umieszczony na warstwie podczas emisji materiału wideo.

PACKAGE PLAN DISCOUNT

Rabat oferowany przy zakupie określonej liczby spotów reklamowych.

PEAK/PRIME

Termin określający porę dnia lub przedział czasu, w którym medium gromadzi największą widownię w ramach całkowitego dziennego czasu nadawania. W przypadku większości stacji telewizyjnych "prime-time" obejmuje przedział pomiędzy 19:00-22:00.

PRZEPŁYW WIDOWNI

Wielkość widowni danego kanału/ programu telewizyjnego w ciągu dnia w podziale na zdefiniowane odcinki czasu.

RATING

Zmienna określająca średnią liczbę osób, oglądających program lub kanał telewizyjny w określonym odcinku czasu. Wartość wskaźnika podawana jest w procentach - jako część badanej populacji lub grupy celowej. W przypadku telewizji wymiennie używa się pojęcia oglądalność.

RCH

Reach - zasięg - zmienna określająca liczbę widzów wyrażoną tys. osób, jaka w całym badanym okresie czasu oglądała przynajmniej przez jedną minutę dany program lub miała kontakt ze stacją telewizyjną. W wypadku, gdy badaniu podlega jedna minuta określonego przekazu, wskaźnik RCH jest równy wskaźnikowi AMR. Dla dłuższych odcinków czasu wartość RCH jest większa od AMR. Wynika to z dwóch faktów: po pierwsze część widzów rezygnuje z oglądania danego programu w trakcie jego trwania, co nie wpływa na wielkość wskaźnika RCH, lecz obniża wartość wskaźnika AMR, po drugie część widzów zaczyna oglądać program w trakcie jego trwania, co również nie wpływa na zmianę wartości wskaźnika RCH, lecz powoduje wzrost wartości wskaźnika AMR.

RCH%

Wartość zmiennej RCH może być wyrażona jako miara bezwzględna (w tys. osób) lub w procentach - jako część badanej populacji lub grupy celowej. Wskaźnik RCH% określa jaki procent populacji lub grupy celowej w całym badanym okresie czasu miał kontakt z przekazem przynajmniej przez jedną minutę.

RECENCY

Technika mediowa polegająca na takim zaplanowaniu kampanii, aby niezależnie od natężenia emisji spotów reklamowych, uzyskać długotrwały, stabilny zasięg w grupie celowej, wywołując tym samym pożądane reakcje odbiorców w stosunku do reklamowanego produktu/usługi.

REZERWACJA Z GÓRY (ADVANCE BOOKING)

Wyznaczony przez władze medium ostateczny termin przedłożenia budżetu reklamowego, celem przyznania reklamodawcy ustalonego rabatu lub uniknięcia przez niego ryzyka zapłaty kary lub zerwania umowy.

RSH%

Reception Share % - udział programu w oglądalności dnia - wskaźnik udziału oglądalności danego programu lub wybranego pasma czasowego w odniesieniu do średniej oglądalności wszystkich, emitowanych w ciągu całego dnia, programów danego kanału telewizyjnego.

RUN-OF-SCHEDULE (ROS)

Jedna z metod planowania mediów, polegająca na emisji spotów reklamowych w danej stacji o dowolnie wybranej porze dnia. W pewnych wypadkach reklamodawca ma jedynie możliwość przybliżonego określenia harmonogramu emisji reklam.

SHR%

Share - średni udział w oglądalności - zmienna wskazująca średni udział w oglądalności danego programu lub kanału telewizyjnego przez określonego widza w porównaniu z całą populacją lub ze wszystkimi osobami z grupy celowej, które oglądają telewizję w określonym odcinku czasu. Wartość wskaźnika wyrażana jest w procentach i stanowi iloraz średniego ratingu analizowanego kanału w danym czasie (AMR) oraz średniej oglądalności minutowej w analogicznym odcinku czasu dla całej telewizji (TVR).

STRIP PROGRAMMING

Rodzaj programu lub reklama telewizyjna, które są emitowane na antenie w okresie całego tygodnia o określonej porze dnia (np. od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30).

ŚREDNIA CENA STACJI

Średni koszt emisji spotu reklamowego w danej stacji telewizyjnej.

TEASER

Reklama, najczęściej zagadkowa, będąca zapowiedzią właściwego, głównego przekazu reklamowego. Emisja teasera ma na celu zaciekawienie odbiorcy, który oczekuje na wyjasnienie i rozwinięcie przekazu.

TELEMETRIA

Termin stosowny w badaniach mediów. Określa metodę elektronicznego pomiaru oglądalności telewizji za pomocą mierników telemetrycznych - urządzeń dołączanych do odbiorników w domach respondentów, uczestniczących w panelu badawczym. Urządzenia te rejestrują w każdej minucie wskaźniki związane z oglądaniem stacji telewizyjnych, przesyłając dane do serwera firmy badawczej.

TGI

Badanie Target Group Index obejmuje zasięgiem ponad 4000 marek z 320 kategorii, zarówno produktów szybkozbywalnych (FMCG), jak i dóbr trwałego użytku. Służy badaniu schematów konsumpcji mediów i produktów, dostarcza również informacji o stylach życia konsumentów

TVR

Total Viewing Rating - średnia oglądalność minutowa całej telewizji - wskaźnik określający średnią wielkość widowni oglądającej wszystkie stacje telewizyjne, dostępne na danym rynku, w określonym odcinku czasu. Wielkość widowni jest wyrażona w tys. osób. Wskaźnik może odnosić się do całej populacji lub do konkretnej grupy celowej.

TVR %

Total Viewing Rating %- podobnie jak w przypadku wskaźników AMR - AMR % tym, co różni zmienną TVR od TVR% jest sposób wyrażenia uzyskanego pomiaru. Wskaźnik TVR% pokazuje, jaka część badanej populacji lub grupy celowej (procent) oglądała średnio w każdej minucie analizowanego odcinka czasu telewizję.

TV PANEL

Reprezentatywna próba gospodarstw domowych, wyodrębniona przy zastosowaniu metod statystycznych, uczestnicząca w badaniu polegającym na rejestracji (w każdej minucie) wskaźników związanych z oglądaniem stacji telewizyjnych. Pomiary te służą do określania składu publiczności poszczególnych kanałów telewizyjnych oraz ich udziału w oglądalności.

UNIVERSE

Termin oznaczający badaną grupę celową, znajdującą się w zasięgu nadawania stacji telewizyjnej. Stanowi podstawową jednostkę pomiaru audytorium/widowni danego medium (np. Universe ogólnopolski/ kabl&sat/ Wizji TV).

WIDOWNIA

Definicja określająca średnią liczbę osób w danej grupie celowej oglądającej kanał/ program telewizyjny w określonym odcinku czasu. Wyniki mogą być podawane jako wartości bezwzględne - wyrażone w tys. osób lub jako część grupy celowej lub ogółu społeczeństwa (procent).

ZASIĘG EFEKTYWNY

Effective Reach - wskaźnik wyrażający w procentach lub wartościach absolutnych wielkość grupy celowej, która zetknie się z reklamą z co najmniej efektywną częstotliwością

ZASIĘG TECHNICZNY

Technical Coverage - obszar na którym istnieje techniczna możliwość odbioru danej stacji telewizyjnej.

Do pobrania

  • PDF Zasady EMITOWANIA FILMÓW REKLAMOWYCH

Więcej plików do pobrania